Vedtægter

VEDTÆGTER.

 

 

Vedtægter for Cykelklubben ”Græsted MTB”

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Græsted MTB og dens hjemsted er i Græsted, Gribskov Kommune.

Klubben er stiftet 3. marts 2015.

§ 2. Klubbens formål
Klubbens formål er at tilbyde/udvikle
- en aktiv interesse og mulighed for at dyrke mountainbikecykling i samvær med andre
- at udvikle medlemmerne til selvstændige og ansvarsfulde cykelryttere
- at tilbyde kvalitativ og ambitiøs træning med formålet at forbedre medlemmernes
cykelfærdigheder
- at skabe et levende miljø, hvor alle medlemmer føler sig velkomne uanset om man er nybegynder eller erfaren motionist
- vi tilstræber at køre i ens klubtøj

- vi ønsker at etablerer et MTB spor i Græsted / Aggebo Hegn

- Vi ønsker at få flere børn ud på cyklerne i skovene

- vi tilstræber at uddanne et antal instruktører

- vi vil forsøge at afvikle løb

- vi vil arrangerer fælles ture til spændende spor både i nærområdet samt ture til fjernere områder

- Vi skal mødes, sludre, hygge, cykle, sparke dæk, kører i mudder samt meget mere....

- Græsted MTB har til formål at skabe en social platform for børn, unge og voksne i Græsted og omegn, med en fælles interesse for mountainbike sporten på alle niveauer. 

§ 3. Medlemmer

Som medlem af klubben kan alle optages, der kan tilslutte sig klubben vedtægter og formål.
Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen
opnås, når kontingent er betalt. Dette senest 7 dage inden afholdelse af generalforsamlingen

Klubben er medlem af DGI og så længe medlemskab opretholdes er landdelsforeningens vedtægter gældende.

Indkaldelse til generalforsamling sker via Facebook og ikke andre steder.

For medlemmer under 15 år skal der være en forældre / værge der varetager kontakten mellem klubben og det enkelte medlem – via Facebook.

 

§ 4. Klubbens bestyrelse
•Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

•Bestyrelsesmedlemmerne vælges som udgangspunkt for en 2-årig periode, men kan vælges for en 1-årig periode. Den siddende formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal og den siddende næstformand og den siddende kasserer vælges i lige årstal.

Bestyrelsen konstitueres på generalforsamlingen, umiddelbart efter en valghandling og efter behov i tilfælde af
formand, næstformand eller kasserer stopper i utide.

1-2 suppleanter vælges for et år af gangen.

•Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (Opnås ikke flertal er det formandens
stemme som vægter mest)

•Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.

•Bestyrelsen holder møde når formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer
finder det fornødent.

Bestyrelsen udarbejder referat til internt arkiv – beslutningsreferat senest 14 dg efter afholdelse af møder.

•Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel.

§ 5. Tegning af klubben

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. I tilfælde af den enes frafald, indtræder et andet
bestyrelsesmedlem på dennes plads.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Både formanden og kassereren skal have adgang til klubbens konti via netbank.

 § 6. Kontingent

Til klubbens drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Den siddende bestyrelse har bemyndigelse til at regulerer kontingentet med maximalt +/- 25%, 1 gang årligt. Dette godkendes efterfølgende på førstkommende generalforsamling.

 

§ 7. Regnskab og revision
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab med kommende års
budget, skal være tilgængelig for medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Klubbens midler opbevares på klubbens bankkonto.

§ 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen, er klubbens højeste myndighed, og afholdes hvert år i marts.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Som skriftlig meddelelse anses også indkaldelse via elektronisk post på Facebook.

Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i
hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte). 
Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.

§ 9. Den ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsorden:

•Valg af dirigent. Samt valg af referant.
•Aflæggelse af beretning. Og godkendelse af denne.
•Forelæggelse af regnskab samt budget. Og godkendelse af dette.
•Behandling af indkomne forslag.
•Fastsættelse af kontingent.
-valg af bestyrelse i henhold til § 4) valg af 1-2 suppleanter.
- valg af 1 revisorer.
•Eventuelt.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
•Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst 1/4 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

•Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget,
og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11. Stemmeret
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer over 15 år. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag om udelukkelse af et medlem, forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af klubben.

§ 12. Udmeldelse
1. Udmeldelse kan ske til hver tid, dog refunderes kontingent ikke.

2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke
kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 13. Opløsning
Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer
herfor. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Gribskov kommune.

 § 14. Ansvar

Aktiviteter i klub regi foregår på eget ansvar.Klubben er ikke ansvarlig eller dækningspligtig ved skader såvel på udstyr som ved personskader. Kontingent indeholder ikke nogen form for forsikring for medlemmerne.